Lưu trữ

September, 2016

Linh tinh

Thông minh và Trí huệ

Đăng bởi - 02/09/2016

Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm hồn. Kỳ thực đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.… Xem thêm